Miljö

Vi tar hänsyn till vår gemensamma miljö!

Markbyggarna i Jönköping AB har utvecklat och infört ett miljöledningssystem enligt internationell kravstandard ISO 14004. Standarden är en allmän vägledning för införande och förbättring av miljöledningssystem enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet omfattar hela verksamheten.

Syftet är att minimera vår miljöpåverkan och skapa en bättre totalekonomi för alla parter. För att uppnå detta krävs ett stort engagemang och stort fokus på den påverkan vår verksamhet har på miljön. Vår första åtgärd var att göra en miljöutredning för att identifiera våra miljöaspekter och inventera dagsläget i vårt miljöarbete. Vid utredningen har ett antal miljökriterier använts t.ex. en miljöpåverkans omfattning, allvarlighetsgrad och varaktighet. I detta arbete har även synpunkter från intressenter beaktats. Synpunkter och krav från kunder beaktas i anbudsskede och vid upphandling av entreprenader. Utredningen har bland annat lett fram till vårt beslut att skapa samarbetsavtal med ledande företag inom maskintransport och miljötjänster. Dessa företag är miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi säkerställer ett miljöriktigt arbete i alla led.

 

Markbyggarnas miljöpolicy

Vi skall med en helhetssyn arbeta för att minska Miljöbelastningen.

Detta sker genom ständiga förbättringsåtgärder och förebyggande av föroreningar. Vi skall alltid följa gällande lagar, förordningar och uppfylla egna och intressenters krav. Vi skall hushålla med naturens resurser genom mesta möjliga återvinning och användande av bästa möjliga teknik i optimala lösningar.

Företagets miljöpolicy har utarbetats av företagsledningen. Miljöpolicyn är kommunicerad till alla anställda och samarbetspartners via informationsmöten, utbildningstillfällen och även skriftligen.

Miljöutredning